Privacyverklaring Stichting Beter HondenLeven.  24-5-2018


In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Stichting Beter HondenLeven verzamelt wanneer u met ons een vrijwilligersovereenkomst en/of adoptieovereenkomst sluit, onze website bezoekt en daar een contactformulier gebruikt of onze Facebook -pagina bezoekt.


In deze privacyverklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij er mee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

- alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om u van    informatie te voorzien, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting ;

- niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten ;

- zorgvuldig beveiligen.


Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact via: info@beterhondenleven.nl


Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Stichting Beter HondenLeven, de website en de pagina op Facebook.  De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website en op Facebook worden genoemd.


1.Gebruik  persoonsgegevens

Voor het afsluiten van een vrijwilligers of adoptieovereenkomst en om u schriftelijk of telefonisch van informatie te kunnen voorzien vragen we de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,  geboortedatum en identiteitsnummer. Deze gegevens zijn opgeslagen bij de voorzitter, secretaris en penningmeester van het stichtingsbestuur. Daarnaast hebben de bestuursleden een lijst met namen, telefoonnummers en e-mailadressen van adoptanten en gastgezinnen om contact te leggen, afspraken te maken, advies te geven m.b.t. de hond in opvang of de geadopteerde hond.

Wanneer u ons e-mail stuurt wordt uw e-mailadres opgeslagen in het digitale adresboek.

De persoonsgegevens worden bewaard in zowel fysieke mappen, als ook digitaal opgeslagen op de beveiligde computer van het secretariaat en de voorzitter.

Stichting Beter HondenLeven zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.


Gebruik van onze website

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype e.d. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende 12 maanden bewaard.



Contact formulieren.

Indien u via onze website informatie aanvraagt dan kunnen wij vragen naar uw naam, adres en enkele aanvullende persoonsgegevens. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep binnen onze stichting. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Stichting  Beter HondenLeven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Lees meer over cookies en de bijbehorende regelgeving:

http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies


Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken.

Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.


Foto’s

Er worden alleen foto’s voor website of Facebook gebruikt waarop personen staan afgebeeld die daar schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.


2.Beveiliging

Stichting Beter HondenLeven heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Het bestuur is wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan vrijwilligers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

De vrijwilligers moeten zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en informatie en deze niet aan derden verstrekken (ook dit valt onder datalekken).


3.Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

U kunt uw verzoek sturen naar: info@beterhondenleven.nl


4. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van gegevens door het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Beter HondenLeven. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

St. Beter HondenLeven  -  KvK: 20 159 883  -  IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041  -  Tel: 0165-557309