Adoptieovereenkomst tussen stichting Beter HondenLeven, hierna te noemen “stichting” en

 

Dhr/Mevr: ..........................................................................................................

Straat en huisnummer: ...........................................................................................

Plaats: ......................................................... Postcode: ........................................

Emailadres: ................................................... Tel: ...............................................

Legetimatie*:  paspoort/IDkaart/rijbewijs: ...................................................................

 

Hierna te noemen “adoptant.”

 

Ter dekking van de algemene kosten betaalt de adoptant de som van:

€ ................. in woorden: .............................................................................. euro

 

Stichting en Adoptant zijn overeengekomen dat de hieronder genoemde hond wordt geadopteerd volgens de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

 

Gegevens hond:                                                             

Naam: ........................................................

Herkomst: ...................................................

Teef/Reu*                                                                   Ras: ..............................................

Leeftijd: ......................................................  Paspoortnummer: ..............................

Gecastreerd/gesteriliseerd*:                                        Chipnummer: ...................................

Uiterlijk: ............................................................................................................

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is

Opgemaakt in duplo te .....................................  Datum: ...........................................

 

 

‘Ik verklaar deze overeenkomst gelezen te hebben en ga akkoord met de inhoud ervan.’

Handtekening stichting:                                               Handtekening adoptant:

 

 

 

...................................................                    .....................................................

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Partijen komen het volgende overeen:


 1. De adoptant verbindt zich ertoe bovengenoemde hond goed te behandelen, wat inhoudt dat:
 1. De hond op een diervriendelijke manier wordt gehuisvest.
 2. De hond een goede verzorging krijgt met genoeg voer, water en beweging.
 3. De hond bij ziekte behandeld dient te worden door een dierenarts. In geval van een besluit tot euthanasie dient dit vooraf besproken te worden met de stichting. Euthanasie mag uitsluitend door een dierenarts worden uitgevoerd.
 4. De hond nimmer mishandeld wordt of anderszins geweld wordt aangedaan.
 5. Het verboden is mechanische hulpmiddelen, zoals een anti-blafband, teletakt of prikband te gebruiken.
 6. De adoptant verplicht zich na overdracht van de hond tot het registreren van de ingebrachte chip op zijn/haar naam bij de Nederlandse databank voor gezelschapsdieren (NDG), door gebruik te maken van een aanmeldingsformulier op de website http://www.databankgezelschapsdieren.nl  of via een formulier wat te verkrijgen is bij de dierenarts. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de adoptant.
 1. De adoptant zal de hond een goed en liefdevol tehuis geven en zal de hond niet gebruiken voor fokprogramma’s, jachtdoeleinden, races, dierproeven of om andere vormen van financieel gewin na te streven.
 2. De hond blijft gedurende het eerste jaar eigendom van de stichting, na welke periode het eigendom definitief wordt overgedragen aan de adoptant. Gedurende het eerste jaar is sprake van een proefperiode. Voor puppy’s geldt een termijn van anderhalf jaar. De adoptant ontslaat de stichting gedurende deze periode van alle aansprakelijkheid en verklaart zich verantwoordelijk voor de hond en voor alle schade die deze eventueel zou kunnen veroorzaken.
 3. De stichting  zal voor zover mogelijk is ,in overleg met de adoptant,  na plaatsing huisbezoek doen, dit om zich ervan te verzekeren dat de hond gehouden wordt overeenkomstig de voorwaarden in deze overeenkomst. De adoptant verklaart zich bereid om hier aan mee te werken.
 4. De stichting verzoekt om ongecastreerde dieren, op eigen kosten, te laten castreren met als doel vermeerdering te voorkomen.
 5. Indien de adoptant geen zorg meer kan dragen voor de hond, wordt deze verzocht het dier weer over te dragen aan de stichting. De bij de overdracht betaalde vergoeding wordt niet gerestitueerd.
 6. Indien de hond na de proefperiode bij derden wordt herplaatst, wordt de adoptant verzocht de stichting hiervan op de hoogte te stellen. Dit in verband met de administratie.
 7. De adoptant dient een vermissing van het dier binnen 24 uur aan de stichting te melden.
 8. De adoptant dient bij verhuizing binnen twee weken de nieuwe adresgegevens door te geven aan de stichting.
 9. In geval van overlijden van de hond dient de stichting daarvan op de hoogte te worden gesteld.
 10. De adoptant houdt de stichting elke twee maanden per mail en/of telefoon op de hoogte over de ontwikkelingvan de hond/pup. Bij volwassen honden gedurende 1 jaar ,bij pups gedurende 1,5 jaar.
 11. De stichting verklaart zich te allen tijde bereid om, ook na de definitieve overdracht van eigendom, de adoptant alle ondersteuning te bieden die binnen haar vermogen ligt.

St. Beter HondenLeven  -  KvK: 20 159 883  -  IBAN: NL97RABO 0 1305 56 041  -  Tel: 0165-557309